Taalselectie

imageimageimageimageimage
 
 
Wij, missionarissen van het Heilig Hart,
zijn leden van een actieve congregatie die als bijzondere opdracht hebben
in het contact met de wereld, de dingen, de dieren en de mensen
de goedheid van God zichtbaar te maken en misschien zelfs te vermeerderen.
Ons wordt gevraagd de weg van het hart te gaan.
S. van Tilborg msc

Uitspraken van MSC'ers

Ik heb herinneringen aan mijn vader. Hij leefde vanuit zijn geloof en heeft mij gestimuleerd.
Ik ben altijd heel blij geweest met MSC en voel me er thuis.
Zelfs als ik met vakantie ben, zit ik dagelijks aan de computer. Een missionaris is nooit 100% met pensioen.

Gijs de Roij msc (Teresópolis, Brazilië)

Nieuwsarchief

Kapitteldagen van de Nederlandse MSC Provincie 2017, dag 2

Maandag, 20 februari 2017

Op de eerste volle dag van het kapittel bespraken we het verslag van de Nederlandse provincie over de jaren 2014 tot 2017. Het verslag was opgesteld door het bestuur.

In de bespreking ervan bleek er grote waardering onder andere voor de herverdeling van de provincie in drie kringen, namelijk:

  • de Kring Tilburg (de communiteiten Una Sancta en Oloflaan) met als overste-team Ton Zwart, Gert Leek en Jolanda van Dongen,
  • de Kring Rotterdam (de Internationale MSC-gemeenschap); overste is Antoon Egging en
  • de Kring Nederland (gevormd door MSC’ers die elders wonen en niet tot de kring Tilburg of Rotterdam horen) met Theo te Wierik en Wim Vergouwen als overste-team.

De persoonlijke belangstelling van de kringverantwoordelijken èn de verslagen van hun bezoeken in het MSC-Bulletin worden ervaren als een verrijking.

Beklemtoond werd de noodzaak ons te blijven inzetten voor een cultuur van gemeenschap. Het bevorderen van geloofsgesprekken, en van groepen waarin we ons persoonlijk verhouden tot elkaar (bijbelgroepen, leesgroepen, enz.) blijven belangrijk, ook in onze ouder wordende provincie.

Waardering was er ook voor het MSC-Bulletin en voor De Brug. Het Bulletin verschijnt elf keer per jaar en richt zich vooral op leden van de provincie. De Brug verschijnt drie keer per jaar en is meer gericht op de achterban: familie, vrienden en Chevalierverbondenen. De Brug heeft een oplage van 1900 exemplaren, maar de abonnee’s verouderen snel. Besloten werd door te gaan met publicatie, minstens tot aan een volgend kapittel in 2020. We waren het erover eens dat onze aanwezigheid in de sociale media (Website en Facebook) een ‘update’ verdient.

Tevredenheid was er ook over de provincieraad, die een vertegenwoordiging is van leden van de provincie. De raad komt twee keer per jaar bijeen: één keer (in december) voor een inhoudelijke bespreking en één keer (in april) om te zien of we als provincie nog op koers liggen. Het bestuur legt dan verantwoording af voor het uitvoeren van beleid.

Verschillende samenwerkingsverbanden passeerden de revue. We zijn zeer tevreden over de vruchtbare samenwerking met de FDNSC-Zusters: de communicatie loopt goed, àls er problemen zijn, dan zijn ze bespreekbaar.

Op dit moment is er een Europees Noviciaat in Ierland, met Michael Huber als novicemeester. Acht jonge mannen hopen binnenkort hun novitiaatsjaar te voltooien en toe te treden tot de Congregatie.

Er was voldoende animo om onze steun aan de Europese Cordate Community in Birmingham voor te zetten, minstens tot 2020. Wel vroegen we ons af welke precies de verantwoordelijkheid is van de Nederlandse provincie voor deze gemeenschap. Twee keer per jaar zijn er ontmoetingen met de Belgische Provincie. In januari ontmoeten de provinciale besturen elkaar en in oktober komen we bijeen in een bredere groep, om beurten in Nederland en België.