Privacy

MSC streeft ernaar te voldoen aan de geldende wetgeving ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens. Met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Hierin staat dat organisaties die persoonsgegevens verzamelen en verwerken deze moeten beveiligen tegen verlies en tegen onrechtmatige verwerking. In Nederland houdt de Autoriteit Persoonsgegevens toezicht op de naleving van deze wet.

De congregatie Provincie Missionarissen van het Heilig Hart (MSC), Sint Oloflaan 1, 5037 EP te Tilburg is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in onze privacyverklaring.

Per 25 mei 2018 is iedere organisatie verplicht om direct melding te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als er een (ernstig) datalek is.

Privacyverklaring

(Versie: maart 2020)

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over een individu zeggen. Bijvoorbeeld naam, (mail)adres, geboortedatum, foto’s e.d.. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar een individu herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Wanneer anderen die persoonsgegevens in bezit hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. In dit privacyprotocol geven wij aan hoe MSC voldoet aan de wetgeving.

Van wie verwerkt MSC persoonsgegevens?

MSC verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

  • Mensen die gebruik maken van onze diensten
  • Mensen die onze tijdschrift(en) MSC Bulletin en/of De Brug ontvangen
  • Mensen die zich hebben aangemeld als donateur voor één van de projecten van de MSC of derden
  • Mensen die hebben aangegeven digitale nieuwsbrieven van ons te willen ontvangen

Waarvoor verwerkt MSC persoonsgegevens?

De MSC verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: Het afhandelen van uw betaling Het verzenden van de tijdschriften MSC Bulletin en/of De Brug, indien u hiervoor bent ingeschreven U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren U te informeren over wijzigingen van onze diensten De MSC gebruikt ook uw persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Om welke gegevens gaat het?

Gegevens die wij mogelijk verwerken om de communicatie met u op de passende wijze te verzorgen en zorg te dragen voor de juiste informatie, zijn:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IBAN

Om welke gegevens gaat het?

Verwerkt MSC bijzondere persoonsgegevens? Nee, MSC verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens zijn strikt vertrouwelijke gegevens waarvoor extra privacybescherming van toepassing is, zoals bijvoorbeeld medische informatie, ras, politieke of geloofsovertuiging, strafrechtelijke gegevens e.d. Dat soort gegevens zijn niet nodig voor het doel van MSC.

Hoe gaat MSC met persoonsgegevens om?

Persoonsgegevens worden veilig en zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor gebruik binnen de MSC en voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Wij zijn ons ervan bewust dat deze gegevens aan ons zijn toevertrouwd en dat wij daar vertrouwelijk mee om dienen te gaan.

Wie kan er bij persoonsgegevens?

De autorisatiestructuur (wie toegang heeft) is vastgelegd in een handleiding. Daarin is onder meer vastgelegd wie toegang heeft tot de gegevens en hoe de toekenning van rechten (inzage, verwerking ed.) in zijn werk gaat.

De provinciaal overste is verantwoordelijk voor het handhaven van het privacybeleid.

Uitwisselen van persoonsgegevens met externe partijen

De MSC verkoopt uw gegevens niet aan derden en MSC wisselt geen persoonsgegevens uit met externe partijen, tenzij er een gerechtvaardigd doel daarmee gediend wordt en met deze partij een verwerkersovereenkomst is overeengekomen (bijvoorbeeld voor het hosten van de website of het verzenden van (digitale) informatie) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, hebben wij een bewerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De MSC blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Gegevens gerelateerd aan een relatie met u worden in beperkte vorm na beëindiging van die relatie bewaard om statistische informatie te kunnen genereren. Voor het bewaren van deze gegevens gelden wettelijk bepaalde voorschriften die wij hanteren. Uw naw gegevens worden na beëindiging van de relatie met u maximaal zeven jaar bewaard in verband met de bewaarplicht van de Belastingdienst.

Cookies e.d. op de website

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website – na uw toestemming – wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. MSC gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Daarnaast kunnen cookies worden gebruikt om u op basis van uw surfgedrag gericht van informatie te kunnen voorzien.

MSC verzamelt en bewaart niet-persoonsgebonden informatie van bezoekers over het gebruik van deze website, zoals de datum en tijd waarop de website is bezocht, het type browser, browser-taal, het Internet Protocol (IP-) adres van de gebruikte computer, het aantal hits, welke pagina’s en sub-pagina’s eerder zijn bezocht en de duur van de gebruikerssessie. MSC verzamelt via een bezoek aan de website geen persoonsgegevens, tenzij u daarvoor kiest en deze informatie specifiek vermeldt.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Cookies e.d. op de website

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de MSC en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen per e-mail.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

De MSC neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via email.

De MSC wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via hun website.

Wijzigingen privacybeleid

MSC streeft naar een zo actueel mogelijk privacybeleid en behoudt zich daarom het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacyprotocol. Op de website van MSC is altijd het meest recente protocol beschikbaar.

Procedure beveiligings- en datalekken

Meld beveiligings- of datalekken!

Een datalekmelding vindt bij voorkeur plaats per e-mail met als onderwerp BEVEILIGINGSINCIDENT! Geef in het bericht een beschrijving van de gebeurtenis. De melding wordt formeel geregistreerd en daarna wordt u op de hoogte gehouden van de getroffen maatregelen en ondernomen acties.

Waarom is dit van belang?

De Congregatie Provincie Missionarissen van het Heilig Hart, hierna te noemen MSC, vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens belangrijk. Daarnaast is MSC verplicht een datalek dat mogelijk ernstige gevolgen heeft te melden bij de toezichthouder. Doet MSC dit niet, dan kan de toezichthouder een boete opleggen.