Privacy

De Congregatie Provincie Missionarissen van het Heilig Hart (hierna te noemen MSC), gevestigd op Sint Oloflaan 1, 5037 EP te Tilburg is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in onze privacyverklaring.

Contactgegevens: www.misacor.nl

Privacyverklaring

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over een individu zeggen. Bijvoorbeeld naam, (mail)adres, geboortedatum, foto’s e.d. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar een individu herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Wanneer anderen die persoonsgegevens in bezit hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. In dit privacyprotocol geven wij aan hoe de MSC voldoet aan de wetgeving.

Van wie verwerkt MSC persoonsgegevens?

De MSC verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

 • Mensen die gebruik maken van onze diensten
 • Mensen die onze tijdschrift(en) MSC Bulletin en/of De Brug ontvangen
 • Mensen die zich hebben aangemeld als donateur voor één van de projecten van de MSC of derden
 • Mensen die hebben aangegeven digitale nieuwsbrieven van ons te willen ontvangen

Waarvoor verwerkt MSC persoonsgegevens?

De MSC verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: Het afhandelen van uw betaling Het verzenden van de tijdschriften MSC Bulletin en/of De Brug, indien u hiervoor bent ingeschreven U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren U te informeren over wijzigingen van onze diensten De MSC gebruikt ook uw persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Om welke gegevens gaat het?

Gegevens die wij mogelijk verwerken om de communicatie met u op de passende wijze te verzorgen en zorg te dragen voor de juiste informatie, zijn:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IBAN
 • IP adres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

De MSC verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens zijn strikt vertrouwelijke gegevens waarvoor extra privacybescherming van toepassing is, zoals bijvoorbeeld medische informatie, ras, politieke of geloofsovertuiging, strafrechtelijke gegevens e.d. Dat soort gegevens zijn
niet nodig voor het doel van de MSC.

Hoe gaat MSC met persoonsgegevens om?

Persoonsgegevens worden veilig en zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor gebruik binnen de MSC en voor het doel waarvoor zij zijn
verwerkt. Wij zijn ons ervan bewust dat deze gegevens aan ons zijn toevertrouwd en dat wij daar vertrouwelijk mee om dienen te gaan.

Wie kan er bij persoonsgegevens?

De autorisatiestructuur (wie toegang heeft) is vastgelegd in een handleiding. Daarin is onder meer vastgelegd wie toegang heeft tot de gegevens en hoe de toekenning van rechten (inzage, verwerking ed.) in zijn werk gaat.

De provinciaal overste is verantwoordelijk voor het handhaven van het privacybeleid.

Uitwisselen van persoonsgegevens met externe partijen

De MSC verkoopt uw gegevens niet aan derden en MSC wisselt geen persoonsgegevens uit met externe partijen, tenzij er een gerechtvaardigd doel daarmee gediend wordt en met deze partij een verwerkersovereenkomst is overeengekomen (bijvoorbeeld voor het hosten van de website of het verzenden van (digitale) informatie) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, hebben wij een bewerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De MSC blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Gegevens gerelateerd aan een relatie met u worden in beperkte vorm na beëindiging van die relatie bewaard om statistische informatie te kunnen genereren. Voor het bewaren van deze gegevens gelden wettelijk bepaalde voorschriften die wij hanteren. Uw naw (naam, adres, woonplaats)gegevens worden na beëindiging van de relatie met u maximaal zeven jaar bewaard in verband met de bewaarplicht van de Belastingdienst.

Wijzigingen privacybeleid

De MSC streeft naar een zo actueel mogelijk privacybeleid en behoudt zich daarom het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacyprotocol. Op de website van de MSC is altijd het meest recente protocol beschikbaar.

Procedure beveiligings- en datalekken

Meld beveiligings- of datalekken!

Een datalekmelding vindt bij voorkeur plaats per e-mail met als onderwerp BEVEILIGINGSINCIDENT! Geef in het bericht een beschrijving van de gebeurtenis. De melding wordt formeel geregistreerd en daarna wordt u op de hoogte gehouden van de getroffen maatregelen en ondernomen acties.

Waarom is dit van belang?

De MSC vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens belangrijk. Daarnaast is de MSC verplicht een datalek dat mogelijk ernstige gevolgen heeft te melden bij de toezichthouder. Doet de MSC dit niet, dan kan de toezichthouder een boete opleggen.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

De MSC neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via email.

De MSC wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via hun website.